top of page

Všeobecné obchodní podmínky Energo-Assistance s.r.o.

 

Následující Všeobecné podmínky (dále „VOP“) společnosti Energo-Assistance upravují poskytování specializovaných služeb nabízených zejména na webu www.energo-assistance.cz, IČO 177 42 404, Se sídlem Praha 9, Makedonská 599/3, PSČ 190 00, zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,, vložka 375913

  1. POPTÁVKA SLUŽEB

1.1 Možnost provést poptávku existuje na webových stránkách nebo jiným způsobem umožněným dodavatelem, včetně elektronického formuláře a dalších prostředků. Poptávku lze také zaslat písemně, faxem, e-mailem, telefonicky nebo osobně (viz kontaktní údaje).

1.2 Poptávka objednatele může, ale nemusí, předcházet uzavření smlouvy. Poptávka je pouze výzvou pro dodavatele k předložení nabídky a nezakládá závazek k uzavření smlouvy.

1.3 Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost údajů v poptávce, nabídce a veškeré komunikaci s dodavatelem.

 

  1. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.1 Nabídka služeb ze strany dodavatele představuje návrh na uzavření smlouvy, a objednávka ze strany objednatele tuto nabídku přijímá, což má za následek uzavření smlouvy. Smlouvy mohou být uzavřeny elektronicky, písemně nebo jiným způsobem uvedeným v odstavci 1.1. V případě telefonické objednávky je vyžadováno následné písemné potvrzení. Dodavatel objednatele informuje o jakémkoli kroku, který směřuje k uzavření smlouvy, například výslovným upozorněním nebo označením závazných kroků.

 

2.2 Pokud dodavatel neposkytne jiná opatření, bude jeho nabídka platit ohledně termínů dodání po dobu 5 pracovních dnů nebo 1 měsíce od okamžiku vystavení nabídky, podle toho, který termín nastane později. Na žádost objednatele může být nabídka obnovena po uplynutí této doby.

 

2.3 Po odeslání objednávky elektronickými prostředky, dodavatel zašle objednateli e-mail s potvrzením obdržení objednávky a fakturou.

 

2.4 Objednávka musí být vyplněna správně, pravdivě a úplně, zejména pokud jde o povinné údaje. Pokud tomu tak není, má dodavatel právo okamžitě zrušit smlouvu, aniž by měl další závazky. Veškeré náklady a škody, které tím vzniknou, nese objednatel, včetně nákladů spojených s již zahájeným procesem služeb.

 

2.5 Objednávku může podat pouze oprávněná osoba jménem objednatele, což může být fyzická osoba, statutární zástupce právnické osoby, pověřený zaměstnanec nebo zmocněný pracovník objednatele. Dodavatel může vyžadovat ověření této oprávněné osoby, a smlouva se uzavírá po obdržení potvrzení, o čemž bude objednatel informován prostřednictvím e-mailového potvrzení podle odstavce 2.3. Dodavatel si může také vyžádat prokázání oprávnění k objednávce, například v podobě plné moci nebo jiného pověření. Pokud ověření neproběhne, může dodavatel odmítnout poskytování služeb nebo zrušit smlouvu. Jakékoli jednání nepovolané osoby, které vedlo k poskytnutí služeb, bude považováno za zavazující pro tuto osobu, která ponese následky a škody vzniklé takovým jednáním.

  1. Pokud je vyžadována nebo dohodnuta záloha, smlouva se uzavře až po obdržení této zálohy.

  2. Po uzavření smlouvy může docházet k požadavkům na změnu rozsahu služeb nebo k úpravě zadání (včetně změn technických a právních předpisů), což může mít za následek odpovídající úpravy cen a termínů poskytování služeb.

 

  1. SPOLUPRÁCE OBJEDNATELE

3.1 Objednatel je povinen včas informovat dodavatele o všech okolnostech, které by mohly ovlivnit poskytování služeb. V souladu s povahou služby nebo na vyžádání dodavatele, musí objednatel poskytnout nezbytné informace, podklady a spolupráci, zejména týkající se objektu a zajištění přístupu pro průzkum, včetně provedení případných sond do konstrukcí a částí objektu.

3.2 Dodavatel v rámci poskytování služeb nenese odpovědnost za technické, stavební nebo právní souvislosti a důsledky provádění následných realizací, činnost dodavatele je pouze a jen poradní a před zhotovením je vždy nutné podpořit závěry dalšími měřeními. Objednatel musí písemně upozornit dodavatele na jakékoli speciální požadavky na pracovní pomůcky, které vyplývají z bezpečnostních požadavků příslušného pracoviště, před zahájením měření.

3.3 V případě porušení povinností dle tohoto ustanovení se posunují dohodnuté termíny, nebo má dodavatel právo zrušit smlouvu a požadovat kompenzaci nákladů spojených s prokázaným stupněm rozpracování služeb, minimálně však ve výši 50% celkové ceny (včetně DPH). Stejné právo má dodavatel, pokud objednatel zmešká s finančním závazkem vůči dodavateli, nebo se dostane do likvidace nebo platební neschopnosti, nezávisle na tom, zda byl podán návrh nebo bylo zahájeno insolvenční nebo obdobné řízení.

 

  1. PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE

4.1 V případě, že služba generuje písemnou nebo grafickou dokumentaci (zde označovanou jako "dokumentace"), bude tato dokumentace doručena objednateli elektronickou poštou ve formátu PDF.

4.2 Dokumentace bude považována za předanou okamžikem, kdy dorazí k objednateli.

4.3 Termín pro poskytnutí služby a vypracování dokumentace se počítá od data uzavření smlouvy, dodání veškerých nezbytných informací a podkladů od objednatele, provedení průzkumu objektu nebo, v případě požadované platby, od data jejího přijetí (platí pozdější datum). Do termínu nezahrnuje dobu od odeslání dokumentace (po jejím dokončení a připravenosti k odeslání) po dojití dokumentace k objednateli.

4.4 Práva vlastnictví k dokumentaci a oprávnění k jejímu užití přecházejí z dodavatele na objednatele okamžikem úplného uhrazení ceny za službu.

 

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel je povinen uhradit sjednanou cenu za služby včetně příslušné sazby DPH.

5.2 Dodavatel vystaví a předá objednateli daňový doklad v souladu s platnými předpisy.

 

  1. VI. SPECIFIKACE SLUŽEB, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

6.1 Veškeré služby jsou podrobně popsané na webových stránkách.

6.2 Dodavatel poskytuje služby v souladu se smlouvou, včetně VOP, s ohledem na platné předpisy a obecně závazné normy, s využitím běžných postupů v daném oboru a s ohledem na aktuální poznatky a technologie, pokud není stanoveno jinak.

6.3 Záruční doba na technickou a formální správnost a úplnost provedení služeb a dokumentace trvá 6 měsíců.

6.5 Dodavatel neprovádí kontrolu nebo ověření informací a podkladů poskytnutých objednatelem, a záruka se nevztahuje na vady nebo vlastnosti služeb a dokumentace, které jsou způsobeny informacemi nebo podklady objednatele, jejich nepravdivostí, nesprávností, nevhodností nebo neúplností, stejně jako na vady způsobené nedostatečnou součinností objednatele nebo nezohledněním místních podmínek, které nebyly zjištěny běžným způsobem, jako například prostřednictvím průzkumu na místě. Náklady na úpravy nebo odstranění těchto vad a další nezbytné práce nese objednatel.

6.6 V případě nesrovnalostí mezi různými částmi dokumentace platí následující prioritní pořadí: - Kóty na výkresech mají přednost před velikostmi změřenými na těchto výkresech, - Výkresy s podrobnějším měřítkem mají přednost před výkresy s hrubším měřítkem pořízenými k tomu samému datu, - Textová specifikace má přednost před výkresy, - Úpravy povrchů uvedené v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před znázorněním na výkresech, - Popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech, - Požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami, výměry uvedené v rozpočtech mají přednost před výměrami spočítanými z výkresů. Bez ohledu na výše uvedené podmínky má dokumentace s pozdějším datem vždy přednost před dokumentací s dřívějším datem.

6.7 Objednatel má právo zrušit smlouvu, ale je povinen zaplatit náklady spojené s prokázaným stupněm rozpracování díla, minimálně ve výši 50% z celkové ceny díla (včetně DPH).

 

  1. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA

7.1 Dokumentace a další výsledky služeb jsou chráněny autorským právem a dalšími duševními vlastnickými právy. Jakékoli neoprávněné použití nebo nakládání s nimi, které není v souladu s následujícími ustanoveními, je zakázáno. Pokud není výslovně stanoveno jinak, objednatel nesmí celou či část dokumentace poskytnout třetím osobám, pronajímat, půjčovat nebo jinak umožnit třetím osobám použití dokumentace (včetně sublicencí, postoupení apod.), provádět změny nebo úpravy, měnit nebo odstranit ochranné prvky nebo identifikátory.

 

7.2 Dodavatel může využívat dokumentaci a další výsledky služeb, jejich prvky a části pro účely podnikání a marketingu (například odborné články, studie, prezentace, reference atd.), vždy s ohledem na legitimní zájmy objednatele, včetně ochrany jeho identity a soukromí. Toto právo se však nevztahuje na osobní údaje objednatele.

 

7.3 Osobní údaje zákazníka nebo osob jednajících za zákazníka, které jsou poskytnuty při uzavření smlouvy nebo při zasílání objednávky, jsou zpracovány v souladu s GDPR a jsou upraveny ve zvláštní sekci "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ" na příslušném webu.

 

  1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 Pokud nastanou nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti, které nezávisí na vůli stran (například přírodní katastrofy, válka atd.), dojde k prodloužení lhůt pro poskytnutí služeb do doby trvání těchto okolností a doby nutné k jejich překonání. Totéž platí, pokud dojde k prodlení nebo k jiné zásadní události na straně třetí osoby, kterou dodavatel nemohl ovlivnit, například pokud trvá doba nebo prodlení s poskytnutím potřebných informací od orgánů veřejné správy, státních úřadů nebo organizací.

 

8.2 Právní vztahy mezi stranami, které vzniknou na základě těchto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

 

8.3 Pokud některé ustanovení VOP je neplatné nebo neúčinné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení, která zůstávají v platnosti a účinnosti. Chyby v textu lze oběma stranami později opravit.

 

8.4 Pokud to umožňují platné právní předpisy, strany sjednají příslušnost soudu podle sídla dodavatele pro veškeré spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvami a VOP. Pokud jde o objednatele-spotřebitele, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, pokud nemohlo být vyřešeno s dodavatelem. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Česká obchodní inspekce a další informace o něm jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

bottom of page